Rozpoczecie naboru do projektu ZIT 7.3.1

Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2018 r.  rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu

„Na swoim. Program wsparcia osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych m. Gliwice”

 

Projekt kierujemy do 11 osób (6K /5M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (pow. 30 r.ż.), które zg. z Kodeksem Cywilnym zamieszkują na obszarach rewitalizowanych m. Gliwice dzielnice: Łabędy, Os. Kopernik Śródmieście, Sośnica - należących do poniższych grup,które planują rozpocząć dział gospodarczą :

 

* kobiety (szczególnie powracające na r. pracy po przerwie zw. z ur. dziecka),

 

* os. z niepełnosprawnościami(ON),

 

* os. długotrwale bezrobotne (bezr. przez okres nieprzerwalnie12 mies.),

 

* os .o niskich kwalif. (na poziomie ISCED3 włącznie), z wyłączeniem osób odbywających karę pozb. wolności oraz os. które

 

posiadały wpis do rejestru CEDG, były zarej. w KRS lub prowadziły dział. na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 mies. poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Nabór bedzie trwał od 01.08 - 22.08.2018 z mozliwością wczęsniejszego zamknięcia gdy liczba potencjalnych uczestników przekroczy 300%.

Prosimy o zapoznanie siię z Regulaminem rekrutacji oraz formularzami rekrutacyjnymi, które znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania

 

Informujemy że w zakładce "dokumenty do pobrania"  dostępne są dokumenty dotyczace udzielania wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu "Na SWOIM"