Ułatwienia dostępu

logotypy

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Fundatorzy-założyciele Fundacji to:

  • Gmina Gliwice,
  • Gmina Knurów,
  • Gmina Pyskowice,
  • Gliwicka Izba Przemysłowo-Handlowa,
  • Gliwicki Bank Handlowy S.A.,
  • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z siedzibą w Katowicach,
  • Politechnika Śląska w Gliwicach,
  • Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa.

Działalność Fundacji rozpoczęła się w 1994 r. realizacją projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego „Rozwój Małej Przedsiębiorczości - TOR #10”. Głównym celem projektu było stworzenie w Polsce systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanego na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonych jej utratą oraz szukających swojej życiowej szansy poprzez założenie własnej firmy. Był to pierwszy w Polsce projekt na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia. Na 135 projektów z całego kraju wytypowano 21. Projekt z Gliwic dostał się do grupy finalistów, co oznaczało, że będzie finansowany z projektu TOR#10. Dotacje otrzymane w ramach tego projektu pozwoliły na stworzenie warunków dla funkcjonowania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundacja poprzez kolejne lata działalności uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne:

  • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (od 1994 r. – do nadal),
  • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (od 1996 r. – do nadal),
  • Inkubator Przedsiębiorczości w Pyskowicach (1996 r. - 1999 r.),
  • Kanadyjski Program Pożyczkowy (2003 r. – 2007 r.) ,
  • Agencja Pośrednictwa Pracy (2003 r. – do nadal),
  • Gminne Centrum Informacji (2004 r. – do nadal).

 

MISJA

Misją Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i promowanie jej.

 

CELE DZIAŁALNOŚCI

W statucie, jako cele działalności Fundacji określono:

  • Promowanie oraz pomoc materialna i organizacyjna prywatnej przedsiębiorczości w stosunku do osób bezrobotnych,
  • Kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku i regionu,
  • Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, które służą reorientacji zawodowej w celu podejmowania prywatnej przedsiębiorczości,
  • Tworzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości poprzez ich promocję w zakresie wykazywania zalet samodzielnej działalności, organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami i udzielanie pomocy organizacyjnej.

Cele działalności Fundacji są integralnie związane z potrzebami i wymaganiami regionalnego rynku pracy. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych,
  • Podejmowanie działań na rzecz drobnej przedsiębiorczości w tworzonych inkubatorach,
  • Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenie może służyć w realizacji celów Fundacji,
  • Udzielanie pomocy finansowej małym przedsiębiorstwom organizowanym przez bezrobotnych.

Poza stałą działalnością programową realizujemy celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami mającymi na celu promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania, jak również z podmiotami działającymi na rzecz osób przechodzących proces reorientacji zawodowej.

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji