Ułatwienia dostępu

logotypy

EFS

 

Logo projektu Na swoim 2DOKUMENTY NA ETAPIE REKRUTACJI DO PROKJEKTU:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załacznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny w wersji edytowalnej (word)

 Załacznik 2 Formularz oceny formalnej

 Załacznik 3 Formularz oceny merytorycznej

 Załacznik 4 Formularz diagnostyczny

 Załacznik 5 Opis sektorów

 wzór umowy uczestnictwa w projekcie

 druk ZUS US - 7

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE NA ETAPIE PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiebiorczości

 

Załaczniki do regulaminu Prazyznawania środków finansowych:

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis/nieotrzymaniu pomocy

Zał. 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 4. Zbiór oświadczeń

Zał. 5. Karta Oceny Biznesplanu

Zał. 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 7. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Zał. 8. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Zał. 9. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 10. Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego/ wsparcia pomostowego przedłużonego

Zał.11. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 12. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 13. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 14. Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 15. Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

zał. 16. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

 

 

 

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji