Ułatwienia dostępu

logotypy

EFS POZIOM kolor

 

Rusza nabór do projektu „Nowe kompetencje – dobra praca”

Projekt „Nowe kompetencje – dobra praca” o numerze wniosku WND-RPSL.07.01.03-24-421/19-003 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie ze Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą
w Gliwicach.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Typ obszaru realizacji: średnie miasta województwa śląskiego

Wartość projektu wynosi: 1 656 929,82 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 408 390,35 PLN

W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne: wsparcie doradcze, coaching i pośrednictwo pracy oraz szkolenia i kursy zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, staże zawodowe

 • Kompleksowa, zindywidualizowana ścieżka aktywizacji zawodowej dla 100 osób zamieszkałych na terenie miast woj. śląskiego wchodzących w skład OSI

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

1. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

2. pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO tj.:

 • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez udział
w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia

 1. Doradztwo zawodowe, coaching  i pośrednictwo pracy - wsparciem zostaną objęci wszyscy UP. Identyfikacja potrzeb Uczestników oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego indywidualnym poradnictwem zawodowym, coachingiem oraz pośrednictwem pracy.
 2. Szkolenia – każdy z Uczestników projektu skorzysta z wsparcia szkoleniowego – wszystkie szkolenia i kursy zawodowe mają na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych
  (potwierdzonych odpowiednim certyfikatem) z uwzględnieniem diagnozy, możliwości i preferencji, zgodnie z potrzebami i potencjałem UP.
 3. Staże – staże umożliwią Uczestnikowi nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności. Staż będzie trwał 3 miesiące. Staże zawodowe realizowane będą zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług. Uczestnicy w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium.


Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się w styczniu 2021 r., ma charakter ciągły i będzie trwała do zamknięcia listy.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne w biurze projektu: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 36, Lokalna Grupa Działania "Wspólny Rozwój" ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice oraz na stronach internetowych:  www.lgd-jastrzebie.org.pl; www.sfwp.gliwice.pl


Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie!

Biuro projektu: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 36, Lokalna Grupa Działania "Wspólny Rozwój" ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice (poniedziałek - piątek godz. 7:00 - 15:00);

Dane kontaktowe: tel. +48 575 300 928, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny PDF

Formularz rekrutacyjny do edycji

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji