Ułatwienia dostępu

logotypy

 

Administrator danych osobowych – Prezes Zarządu Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane kontaktowe:


Bożena Gabryel – inspektor ochrony danych w Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości 

w Gliwicach, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ŚLĄSKA FUNDACJĘ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI1

1. Administratorem danych osobowych jest  Zarząd Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice).

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

  •  realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań statutowych
  • zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

  • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym..
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście w biurze Zarządu Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 230 48 79 wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

  • innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Administratora danych obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych

b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z przepisów szczególnych,
c) w Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.


1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25.05.2018 r.)

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji