Ułatwienia dostępu

logotypy

Podstawowym przedmiotem działalności Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości jest realizacja wysokiej jakości usług szkoleniowych mających na celu:
- wspieranie działań w sektorze MŚP,
- wspieranie działań w obszarze samorządności, kultury, edukacji, pomocy społecznej
- i ochrony środowiska,
- wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych,
- wspieranie idei integracji europejskiej,
- promocję idei służących rozwojowi miasta Gliwice,
- pozyskiwanie pomocy gospodarczej i rzeczowej na rzecz Fundacji.

 

W związku ze stosowanym i ciągle doskonalonym Systemem Zarządzania Jakością, zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001:2015, Organizacja stawia sobie za cele:
- wzmocnienie trwałego zaufania Klientów,
- spełnianie wymagań jakościowych Klientów przy zapewnieniu spełnienia wymagań prawnych i innych regulacji,
- zapewnienie najwyższego poziomu obsługi,
- dążenie do rozwoju Fundacji,
- utrzymanie satysfakcji Fundatorów.

 

Cele te realizujemy poprzez:
1. monitorowanie wymagań i oczekiwań Klientów,
2. szkolenie kadry w zakresie jakości oraz motywowanie i angażowanie jej do doskonalenia,
3. rzetelny dobór podwykonawców usług, w szczególności trenerów,
4. stosowanie najnowszych technologii oraz wyposażenia i sprzętu,
5. optymalizację kosztów,
6. skuteczne monitorowanie działań jakościowych i ciągłe doskonalenie skuteczności realizowanych procesów,
7. tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych zarówno po stronie podwykonawców jak i odbiorców,
8. stworzenie warunków rozwoju zawodowego pracowników.

 

Zarząd Fundacji deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie odpowiednich warunków i środków dla realizacji ustanowionej Polityki Jakości oraz prawidłowego funkcjonowania i stałego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
Zapewnia, że cele zawarte w Polityce będą realizowane przez wszystkich pracowników Fundacji.

Prezes Zarządu
Fundacji

Gliwice, dnia 10.01.2020

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji