Ułatwienia dostępu

logotypy

LOGO PROJEKTU

 

EFS POZIOM kolor

 

Projekt „Moja szansa na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs (nr konkursu: RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20)

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego i zwiększenie szans na zatrudnienie 40 osób (w tym 22 K), powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, należące co najmniej do jednej z grup osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług rynku pracy, służących zdobyciu kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego wymaganego przez potencjalnych pracodawców (indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia/kursy, staże zawodowe pośrednictwo pracy).

 

Okres realizacji: 01.07.2021 do 31.12.2022
Wartość projektu: 834 198,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 792 488,57PLN


OFEROWANE WSPARCIE

Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez udział
w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy - wsparciem zostaną objęci wszyscy Uczestnicy Projektu. Identyfikacja potrzeb Uczestników oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego indywidualnym poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy.
  2. Szkolenia i kursy umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz uzyskanie formalnego ich potwierdzenia. Każdy z Uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia szkoleniowego. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami regionalnego rynku pracy.
  3. Staże, które umożliwią Uczestnikowi nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności. Staż będzie trwał 3 miesiące. Staże zawodowe realizowane będą zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług. Uczestnicy w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium.

 

W wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu planuje się osiągnąć następujące efekty:

  • Liczba osób objętych wsparciem w programie - 40 osób,
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach - 40 os.
  • Liczba osób, która uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu - min. 14 osób

 

Wskaźnik zatrudnienia min. 45% uczestników projektu (18 osób)


REALIZATOR PROJEKTU:
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
Ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice

 

Biuro projektu: Gliwice, ul. Zwycięstwa 36 - siedziba SFWP, tel. 32 230 4879

 

Rekrutacja
Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc!

 


Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie!

 


Pliki do pobrania:


Regulamin uczestnictwa w projekcie


Formularz rekrutacyjny


druk ZUS US-7


Umowa uczestnictwa w projekcie

 

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji